Hoàn thiện kết quả rà soát, tích hợp dữ liệu các loại quy hoạch – Chợ Nhà Đất Vũng Tàu

[ad_1]

Phú Yên: Hoàn thiện kết quả rà soát, tích hợp dữ liệu các loại quy hoạch

Cập nhật, tích hợp cơ sở dữ liệu quy hoạch xây dựng, quy hoạch lâm nghiệp vào quy hoạch sử dụng đất sẽ tạo thuận lợi trong việc quản lý, khai thác dữ liệu; tạo sự đồng bộ, thống nhất.

UBND tỉnh Phú Yên vừa tổ chức cuộc họp để nghe cơ quan chuyên môn báo cáo kết quả rà soát việc cập nhật, tích hợp dữ liệu quy hoạch xây dựng, quy hoạch lâm nghiệp vào quy hoạch sử dụng đất. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đại Dương; Phó Chủ tịch Trần Hữu Thế; Nguyễn Chí Hiến; Phan Đình Phùng và lãnh đạo các sở, ban ngành, địa phương cùng tham gia họp.Lãnh đạo tỉnh Phú Yên, các Sở, ngành họp rà soát việc tích hợp các quy hoạch trên địa bàn tỉnh
Lãnh đạo tỉnh Phú Yên, các Sở, ngành họp rà soát việc tích hợp các quy hoạch trên địa bàn tỉnh

Theo UBND tỉnh Phú Yên, việc cập nhật, tích hợp cơ sở dữ liệu quy hoạch xây dựng, quy hoạch lâm nghiệp vào quy hoạch sử dụng đất nhằm góp phần tạo thuận lợi trong việc quản lý, khai thác dữ liệu; tạo sự đồng bộ, thống nhất và không mâu thuẫn lẫn nhau của dữ liệu quy hoạch giữa các sở, ngành của tỉnh và địa phương trong quá trình quản lý, sử dụng. Đồng thời, việc tìm ra các bất cập, vướng mắc cũng là tiền đề để thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trong giai đoạn 2021-2030, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng đất. Làm tài liệu điều tra cơ bản về việc sử dụng đất của các tổ chức phục vụ cho việc đánh giá thực hiện chiến lược quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng, quản lý Nhà nước của các cấp ngành, địa phương.

Nhiệm vụ cập nhật, tích hợp cơ sở dữ liệu quy hoạch xây dựng, quy hoạch lâm nghiệp đồng bộ thống nhất vào quy hoạch sử dụng đất của tỉnh đã được UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện từ tháng 4/2019, đến nay cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.

Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, các dữ liệu quy hoạch thực hiện trên các loại hệ tọa độ, kể cả giả định đã được chuẩn hóa về hệ tọa độ VN-2000 theo quy định. Bản đồ được xây dựng trên phầm mềm MicroStation được Bộ Tài nguyên và Môi trường cho phép và dễ dàng chuyển đổi qua lại giữa các phần mềm của các chuyên ngành khác.

Sở Tài nguyên và Môi trường kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương trên cơ sở bản đồ tích hợp sau khi được bàn giao tiếp tục rà soát các bất cập còn tồn tại giữa các loại quy hoạch để chuẩn bị tốt cho công tác lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, đảm bảo công tác lập quy hoạch phù hợp với hiện trạng thực tế của địa phương.

Sua khi nghe ý kiến, ông Phạm Đại Dương, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp thu các ý kiến đóng góp, sớm hoàn thiện báo cáo kết quả rà soát việc cập nhật, tích hợp dữ liệu quy hoạch xây dựng, quy hoạch lâm nghiệp vào quy hoạch sử dụng đất trong tháng 10/2020, trong đó lưu ý các nội dung kiến nghị trong báo cáo cần nêu cụ thể hơn và thể hiện rõ trách nhiệm của các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố. Đồng thời, các địa phương cũng khẩn trương xử lý các bất cập được chỉ ra qua kết quả rà soát này.

[ad_2]

Nguồn bài viết